วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตามแนวทาง ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต”

Leave a comment

Your email address will not be published.

4,556 thoughts on “วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตามแนวทาง ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต””