การรับรองคุณภาพ


 มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital Accreditation )
โรงพยาบาลสงขลาได้ผ่านการประเมิน จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547


(Hospital Re-accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง 12มีนาคม2550 – 11มีนาคม2553

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Hospital)
โรงพยาบาลสงขลา ได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกับการประเมินรับรองคุณภาพ(HA)

สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place)
กรมอนามัยได้ประเมินว่าโรงพยาบาลสงขลา เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวา”
ระดับทอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

โครงการโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
โรงพยาบาลสงขลาได้รับการประเมินว่าเป็น “โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อ ปี 2546


ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ระยะเวลาการรับรอง 28มีนาคม2550 – 27มีนาคม2553