วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านบริการ และการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ

บริการแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง