วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

ต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรม ล้ำเลิศบริการ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ

  1. จัดบริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ รับผิดชอบ และการให้บริการแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
  2. ระดมพลังการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ร่วมสร้างเสริมสุขภาพดีแก่ประชาชนในพื้นที่บริการของโรงพยาบาล สร้างระบบสุขภาพที่เข้าถึงประชาชน พัฒนาทักษะสุขภาพแก่ประชาชน ให้สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
  3. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็งทางคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการจัดบริการของกระทรวงสาธารณสุขรองรับทิศทาง และความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของพื้นที่บริการ และความจำเป็นในการพัฒนาของจังหวัด
  4. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีธรรมภิบาล ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีศักยภาพในกรพึ่งพาตนเองได้สูงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งความสุขสำหรับบุคลากรทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues)

  1. การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการที่มีมาตรฐานปลอดภัย และเป็นเลิศ
  2. การจัดการสุขภาพประชาชนในพื้นที่บริการ เพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
  3. การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรธรรมาภิบาลโดดเด่นด้านคุณธรรม และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย
  4. การพัฒนาโรงพยาบาลรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพของพื้นที่และทิศทางพัฒนาของจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และประเทศ