คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุลและครอบครัว พร้อมทั้งกัลยาณมิตร บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 550,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา