โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Palliative Care ปี 2566 ณ ห้องประชุมสิงขรา โรงพยาบาลสงขลา 01-02 กุมภาพันธ์ 2566