รายนามผู้อำนวยการ (ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน)

รูปภาพชื่อ-นามสกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
มกราคม พ.ศ. 2564 - ตุลาคม พ.ศ. 2564
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2562 - 2564
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2560 - 2562
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2559-2560
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2558 - 2559
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2550-2558
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์ประจักษ์ เค้าสงวนศิลป์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2542-2550
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
แพทย์หญิงทิพย์วดี บำเพ็ญบุญ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2540-2542
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2538-2540
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์ปัญญา สงวนเชื้อ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2534-2538
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์อุระพงษ์ เวศกิจกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2533-2534
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์สนั่น ประเสริฐศิลป์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2532-2533
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทยมนตรี เศรษบุตร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2530-2532
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์ไพบูลย์ เวชสาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2525-2530
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
แพทย์หญิงสายทอง มโนมัยอุดม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2517-2525
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์สมศักดิ์ สืบแสง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2517-2518
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์เล็ก มโนมัยอุดม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2499-2517
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์เชาวลิต ราชปรีชา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ. 2494-2499
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์ประเสริฐ ศิวะศริยานนท์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2489-2494
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์บุญจอง ศิริวงศ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2485-2489
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
นายแพทย์เทียนเพ็ญ ตระกูลทอง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2483-2485
รูปภาพ:
ชื่อ-นามสกุล:
หลวงศัลยเวชพิศาล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง:
พ.ศ.2468-2482