กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคปวดศีรษะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ พลเอกเปรมฯ โรงพยาบาลสงขลา