การรับรองคุณภาพ

(Hospital Re-accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง 25 กรกฎาคม 2564 – 24 กรกฎาคม 2567

 

(Hospital Re-accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง 25 กรกฎาคม 2560 – 24 กรกฎาคม 2563

(Hospital Re-accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง 19 เมษายน 2557 – 18 เมษายน 2560

(Hospital Re-accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง 12 กุมภาพันธ์ 2554 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

(Hospital Re-accreditation)
ระยะเวลาการรับรอง 12 มีนาคม 2550 – 11 มีนาคม 2553

 มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital Accreditation )
โรงพยาบาลสงขลาได้ผ่านการประเมิน จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Hospital)
โรงพยาบาลสงขลา ได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกับการประเมินรับรองคุณภาพ(HA)

สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place)
กรมอนามัยได้ประเมินว่าโรงพยาบาลสงขลา เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวา”
ระดับทอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

โครงการโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
โรงพยาบาลสงขลาได้รับการประเมินว่าเป็น “โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อ ปี 2546


ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ระยะเวลาการรับรอง 28มีนาคม2550 – 27มีนาคม2553