คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลเมืองสงขลา