เปิดช่องทางเข้าตึกผู้ป่วยใน เฉพาะประตูทางเข้าใกล้ห้องยาผู้ป่วยในเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป