เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางโรงพยาบาลสงขลา ขอปรับเวลาการให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ