พิธีกล่าวอาศิรวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

พิธีกล่าวอาศิรวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ