โรงพยาบาลสงขลาร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562