โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา ในการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล (12 พฤษภาคม 2562) ในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย Long Term Care ในชุมชนและผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลสงขลา