คุณพูนสิน สนิทมัจโร บริจาคที่นอนลม มูลค่า 25,000 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลสงขลา