โรงพยาบาลสงขลาเตรียมความพร้อมรองรับฝุ่นละออง PM 2.5