โรงพยาบาลสงขลาร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย