บุคลากรโรงพยาบาลสงขลา เป็นแบบอย่างห่างไกล Covid-19