โรงพยาบาลสงขลาร่วมบันทึกข้อตกลงการพัฒนารูปแบบและระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร