พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔) บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลสงขลา