ประกาศเพื่อควบคุมและป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019