เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด-19)