ข้อมูลวัคซีนทางเลือก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยการเพิ่มเพื่อนจาก QR Code คณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงฯ โรงพยาบาลสงขลา