ตามที่โรงพยาบาลสงขลา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม หลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล/ช่วยแพทย์ รุ่นที่ 4 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19