สแกน QR-Code เพื่อรับใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ที่ตรวจ ATK