ขอเชิญร่วมบริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นที่สุดของการให้