โรงพยาบาลสงขลา ประกาศและแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลสงขลาไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2563”