มาตรฐานและเครื่องมือคุณภาพ

FM-ACD-010-02 หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรอง

FM-ACD-046-01 SAR 2019_190719 (รายงานการประเมินตนเอง)

HA Standards Edition 4_(ปรับปรุง มกราคม 2562)

SD-ACD-014-01 Scoring Guideline 2019_190719

SPA _Part I_ in Action 130718

SPA _Part III_ in Action 130603

SPA (Part II) in Action 140117 (1,4,5,6,8,9)_Z

Template of Quality Report for CLT5

Performance Evaluation Framework_PEF

Performance Measurement

แบบฟอร์ม Service Profile2019

แนวทางการวิเคราะห์ Service Profile

แบบฟอร์มเวชระเบียน

Flow แนวทางการรายงานความเสี่ยง

Risk register กับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

การวิเคราะห์ RCA ยกกำลัง 2 เพื่อความปลอดภัย

ระบบบริหารความเสี่ยงบริการสุขภาพฉบับใหม่ฉบับที่ 4

หลักคิดการบริการจัดการความเสี่ยง เพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

Risk Register Template NEW

แบบฟอร์ม RCA วันที่ 25 สค.63

ประชุม RM+Risk Owner 25ส.ค.63

ข้อมูลสารเคมีโรงพยาบาลสงขลา63 ใหม่